Books

മുഖദ്ധിമ: ചരിത്ര വിദ്യാർഥിയുടെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം

Pinterest LinkedIn Tumblr

പ്ലാറ്റോയോ അരിസ്റ്റോട്ടിലോ സെന്റ് അഗസ്റ്റിനോ ഒന്നും ഇബ്നു ഖൽദൂന് തുല്യരല്ല. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ധേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ചരിത്ര ദർശനം ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും മഹത്തായ ചിന്താ സൃഷ്ടികളിലൊന്നാകുന്നു. മറ്റൊരു പ്രാചീന ചരിത്രകാരനും ഇബ്നു ഖൽദൂന്റെ പേരിനോട് ചേർന്നു നിൽക്കാനള്ള അർഹതയില്ല

ആർനോൾഡ് ടോയൻ ബി

നാഗരികതയുടെ ഉത്ഥാനപതനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തി വിത്യസ്ത സംഭവ വികാസങ്ങളെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  വിശദീകരിക്കുന്ന മുഖദ്ധിമ ചരിത്ര വിദ്യാർഥിയുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ്. മുൻ കാല പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും സമകാലികരായവരിൽ നിന്നും ഇബ്നു ഖൽദൂൻ പ്രചോദനം ഉൾകൊണ്ടുവെങ്കിലും അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വിത്യസ്തമായി ചരിത്ര പഠനത്തെ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ നിലനിൽപിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും മുഖ്യ ഉപകരണമായി ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നു. അത്  കൊണ്ട് തന്നെ ആത്യന്തികമായി അദ്ധേഹത്തിന്റെ മൗലിക ചിന്തയുടെയും ബുദ്ധികൂർമതയുടെയും അടയാളമായിട്ടാണ് മുഖദ്ധിമ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

bylines malayalam magazine publication bylines.in ibn khaldun statue algeria
അൾജീരിയയിലെ കസ്ബ ബെജിയയുടെ കവാടത്തിലെ ഇബ്നു ഖൽദൂന്റെ പ്രതിമ

പൂർണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും അധികാരം മുഖ്യ പരികല്പനയും ചർച്ചയും ആയ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെ ജ്ഞാന തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. ചാക്രികമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ വിജയപരാചയത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവയാണ്. ഖൽദൂനിന്റെ അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ശക്തി നിലകൊള്ളുന്നത് വിത്യസ്ത വിജ്ഞാനശാഖയിലും ചലനാത്മക സ്വഭാവത്തിലുമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി നിയമവാഴ്ചയില്ലാതെ നിലനിൽക്കില്ല എന്നത് പോലെ പ്രധാനമാണ് രാജ്യമില്ലാതെ നിയമത്തിന് പ്രസക്തിയുമില്ല എന്ന തത്വം.

ആധിപത്യം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ജനത നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്നും അതിനാൽ സമ്പത്ത് ആർജിച്ച് കൊണ്ട് മാത്രമെ ജനതയക്ക് നിലനിൽപുള്ളൂ. സമ്പത്ത് വികസനത്തിൽ കൂടിയും വികസനം നീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം. നീതി നാളെ വിലയിരുത്തപ്പെടുമെന്നും അധികാരം ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണമാണെന്നു മുള്ള വിശ്വാസം ഖൽദൂനിയൻ തത്വസംഹിതയുടെ അന്ത:സത്തയാണ്. വർത്തമാനകാലഘട്ടത്തിൽ നാം എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രം, നിയമം, ജനത, വിഭവം, വികസനം, നീതി തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ പരസ്പരബന്ധിതവും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ സ്വാധീനിച്ച് മുന്നോട്ട് ചലിക്കുന്നവയുമാണ്. അതിനാൽ ഖൽദൂനിന്റെ വിശകലനം വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് ഒറ്റ വിജ്ഞാനശാഖയിലൂടെയല്ല. മറിച്ച് വ്യത്യസ്ഥ തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനശാഖയുടെ വ്യവഹാരത്തിലൂടെയാണ്. രാഷ്ട്രീയം, ധാർമികം, സാമൂഹ്യം, സാമ്പത്തികം ,ജനസംഖ്യ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും ഘടനകളും ഒരു കാലയളവിൽ പരസ്പരം പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു.

ഒരു ഘടകം മറ്റൊന്നിനെ ചലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഘടകത്തിനും സ്ഥായിയായ നിലനിൽപില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശൃംഖല പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെ നിരീക്ഷിച്ച് ഒരു നാഗരികത വളർച്ചയിലേക്കാണൊ അതൊ തകർച്ചയിലാണൊ നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഘടകം യാന്ത്രികതയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഘടകം അതേദിശയിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനം തുടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാഗരികതയുടെ തകർചക്ക് സമാരംഭമായി. പ്രതിപ്രവർത്തനം ഒരേ ദിശയിലല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘടകത്തിന്റെ പതനം മറ്റുള്ളവയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കില്ല മാത്രമല്ല കുറച്ച് സമയമെടുത്താലും തകരുന്ന ഘടകം പുനർനിർമ്മാണത്തിനും വിധേയമാക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ നാഗരികതയുടെ പതനത്തിന്റെ വീഴ്ച താരതമ്യേന കുറച്ച് കൊണ്ട് വരാം. മുഖദ്ധിമയിൽ ഇബ്നു ഖൽദൂൻ നൽകുന്ന വിവരണത്തിൽ മനുഷ്യനാണ് കേന്ദ്ര പ്രമേയം. കാരണം നാഗരികതയുടെ ഉയർചതാഴ്ചകളിൽ അഗാധമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സുഖ: ദു:ഖങ്ങളാണ്.

bylines malayalam magazine publication bylines.in muqaddimah book
മുഖദ്ധിമ

ഇത് കേവല സാമ്പത്തിക ഘടകത്തെ ബദ്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ധാർമികം, മന:ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. മനുഷ്യർ അവരുടെ സ്വന്തത്തെ മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം അല്ലാഹു അവരുടെ അവസ്ഥ മാറ്റുകയില്ല മനുഷ്യർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി കെടുതികൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ ഉയർചക്കും തകർച്ചക്കും അവർ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് അടിവരയിടുന്നു. അത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ടത് മനുഷ്യ സ്വഭാവ സംസ്കരണത്തിലും മനസ്സിന്റെ അവബോധത്തെ മാറ്റി പണിയുന്നതിലും ഊന്നൽ കൊടുത്ത് കൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യൻ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുള്ള വിശകലനത്തിൽ പുരോഗതിയും നീതിയും കാര്യകാരണബന്ധത്തിൻ്റെ ശൃംഖലയില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്.

മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ നല്ലതിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ കാഴ്ചപ്പാട് സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ വികസനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പക്ഷെ വികസനം സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ നീതി അതിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്നാണ് ഖൽദൂൻ പറയുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നീതി വികസനം പോലെ തന്നെ പരിമിതമായ സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡത്തിൽ പരിഗണിക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള നീതിയുമായി വളരെ വിശാലമായ അർഥപരികൽപന ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് .നമ്മുടെ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് പോലെ അനീതി എന്നത് പണമൊ സമ്പത്തൊ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്. അനീതിയെ അതിനേക്കാൾ വിശാലമായ അർഥ കൽപനയിൽ വായിച്ചെടുക്കണം’ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ അഭിമാനത്തെ ക്ഷതപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ  അവന് വേണ്ടി നിർബന്ധമായി ജോലി ചെയ്യിക്കുകയൊ അതുമല്ലെങ്കിൽ അധിക്ഷേപത്തിൻ്റെയോ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഭാഷയോ അടിച്ചേൽപിക്കുന്ന അധിക നികുതികളൊ അനീതിയുടെ ഗണത്തിൽ എണ്ണേണ്ടതാണ്.

bylines malayalam magazine publication bylines.in basheer vaikkom
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

ഒരു നാഗരികതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ തുടക്കം അനീതി വ്യാപകമാവുമ്പോഴാണ്. പണത്തിന്റെ ക്രയവിക്രയത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അധിക നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിൽ ഏൽപിച്ച പരുക്ക് എത്ര ഭീകരമാണ് എന്ന് ഡീ മോണിറ്റൈസേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യമായതാണ്. പരസ്പരം വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ജനതയുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അമിത നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തുന്നതും സമൂഹ നാശത്തിന് കാരണമാണ്. അതിനാൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് സ്രഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് ഇബ്നു ഖൽദൂൻ സ്വീകരിച്ചത്. അസബിയ്യ എന്ന പദമാണ് അദ്ധേഹം സംഘബോധത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വ്യക്തികളുടെ മന:ശാസ്ത്രത്തിനല്ല മറിച്ച് സംഘങ്ങളുടെ മന:ശാസ്ത്രത്തിനാണ് ഖൽദൂൻ ഊന്നൽ കൊടുത്തത്. സംഘ ഗുണം കൂടുതൽ ഉള്ളവർ അതിജീവിക്കുകയും ആധിപത്യം നേടുകയും ചെയ്യും. ആധിപത്യം സ്ഥിരപ്രതിഷ്ട നേടി നിഷ്ക്രിയതയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ സർഗ്ഗാത്മക നശിക്കുകയും രാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ സംഘം തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കും.

മാർക്സിയൻ രീതിശാസത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമായി ചരിത്രവൽക്കരണത്തെ പല എഴുത്തുകാരും ഉയർത്തിക്കാട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഖൽദൂനിയൻ ജ്ഞാന ശാസത്രം ഇന്നും ചരിത്ര പഠനത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്രോതസ്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവ ബോധ്യമാണ്. മാത്രമല്ല മാറി വരുന്ന കാലത്തോട് സസൂക്ഷ്മം സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുഖദ്ധിമ ചരിത്ര വിദ്യാർഥിയുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു. അത് കൊണ്ടാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ മുഖദ്ധിമയുടെ മലയാള വിവർത്തനത്തിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണമെന്ന് മുട്ടാണിശ്ശേരി കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അവസാനം ബഷീർ തന്നെ പേര് കൊടുത്തു ‘മാനുഷ ചരിത്രത്തിന് ഒരു ആമുഖം’.

hariskp22@gmail.com

3,931 Comments

 1. Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s
  on a completely different subject but it has pretty much the
  same layout and design. Superb choice of colors!

 2. Hello! Qսick queѕtion that’s completely off topic.
  Ⅾo you know how to make your site mоbile friendly? My site looks weird when browsing from my apple iphone.
  І’m trying t᧐ find a template or plugin that might be able to fix this
  problem. If you have any ѕuggeѕtions, please share.
  Appreciate it!

  Have a look at my blog post … reparer cle peugeot

 3. Thanks for finally talking about > മുഖദ്ധിമ: ചരിത്ര വിദ്യാർഥിയുടെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം | Bylines | Reading Beyond Lines
  < Loved it!

 4. Hello there I am so glad I found your blog page, I really found you
  by mistake, while I was researching on Bing for something else,
  Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round
  thrilling blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the moment but I have
  saved it and also included your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read more, Please do keep up the fantastic jo.

 5. Ꮋowdy! Tһis post couldn’t Ƅe written any better! Reading this pߋst reminds me
  of my old гoom mate! He always kept talking about thiѕ.
  Ӏ will forward this post to him. Fairly certain he will һavе a good read.

  Tһank you for sharing!

  My web site: agen slot gacor

 6. Great blog right here! Additionally your site lots up very fast!
  What web host are you the use of? Can I am getting your affiliate hyperlink for your host?
  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 7. Hi, Nеat post. There is a problem with your site in internet explorer, might test this?
  IE still is the markrt chief and a big element of other folks ᴡill pass over your magnificent writing because of this problеm.

  Here is my wеbsitе; agen slot gacor, milkyway.cs.rpi.edu,

 8. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads
  up! Other then that, awesome blog!

 9. Link exchange is nothing else however it is just placing the other person’s
  weblog link on your page at proper place and other person will also do similar
  for you.

 10. Nіce blog! Is your theme custom madѕe or did you download it
  from somewhere? A ɗesign like yours witth a few simple tweeкs would really make my blog jump out.
  Please lett me know where you got your theme. Мany thanks

  Also visit my web-sitе :: kinghoki4d

 11. I bⅼⲟgg quite often and I truly thank yoou for yoᥙr
  content. Yߋur article has really peaқed my interest.

  I wіll bookmark your site and keep checking
  for new informɑtion about once per weeқ. I opted in fοr your RSS
  feed too.

  my wеb site Info lebih lengkap

 12. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog
  posts in this sort of area . Exploring in Yahoo
  I finally stumbled upon this website. Reading this information So i’m
  glad to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I found out just
  what I needed. I most no doubt will make sure to don?t disregard this site and give
  it a look on a constant basis.

  Feel free to visit my blog post :: print calendar May

 13. We’rе a group of volunteers annd starring a new scheme in our community.
  Your wеb site offered us wіth valuaƄle info to work on. You’ve done a foгmidable job
  and our whole c᧐mmunity will be grateful to you.

  Feeel free to vіsit my weЬpage: agen slot gacor

 14. Right hеre iis the right Ƅlog for anybody who wishes to underѕtand tһhis topic.
  You know so much iits almost harԀ to argue with you (not
  that I actually will need to…HaHа). You certainly put a brand new spin οn a topic that’s been discussed for many years.

  Wonderful stuff, just excellent!

  Also visit my websіte :: bacaan tambahan

 15. Hi! Thiis post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my old roolm mate!
  He always kept talking about this. I will forward this artyicle to him.
  Fairly certain he will have a ggood read. Thank you for sharing!

  homepage

 16. Undeniably believe that which you stated.

  Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware
  of. I say to you, I definitely get annoyed while
  people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 17. Wow, fantastic blog layout! How long have yyou been blogging for?

  you made blogging look easy. The overall look of your websiteis fantastic,
  as well as the content!
  website

 18. Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 19. Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?
  throw away disposable slippers private brand (Leland) alibaba

 20. I visited several web pages however the audio
  feature for audio songs existing at this web page is really excellent.

 21. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re working with?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting
  provider at a fair price? Many thanks, I appreciate it!

 22. Helpful info. Fortunate me I discovered your website by accident,
  and I am stunned why this twist of fate didn’t happened earlier!
  I bookmarked it.

 23. I’ve read a few good stuff here. Definitely
  value bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort
  you set to make any such wonderful informative site.

 24. Excellent way of explaining, and pleasant piece of writing to obtain information concerning
  my presentation focus, which i am going to convey in institution of higher education.

 25. It’s genuinely very complicated in this busy life to listen news on TV,
  thus I simply use world wide web for that reason, and obtain the most recent news.

 26. Tremendous things here. I’m very satisfiwd to peer your article.

  Thank you so much and I am looking ahead to contact you.
  Wiill you kindly drop me a e-mail?
  homepage

 27. you’re in reality a just right webmaster.
  The website loading pace is amazing. It seems that
  you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece.
  you have done a wonderful process in this matter!

 28. An interesting discussion is worth comment. I think that you ought to publish more on this issue, it may not be
  a taboo matter but typically folks don’t discuss such issues.
  To the next! All the best!!

 29. I’m not sure exactly why but this website is loading
  incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 30. Hello, Neat post. Tһere’s an issue with your web site іn wеb explorer,
  may test this? IE nonethelesѕ is the marҝetplace leadeг and a gоod еlement of peоple will pass over your excellent writing
  due to this problem.

 31. I will riցht away seize your rsss as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Ꭰo you’ve any? Ρlease ⅼet me understand iіn оrder that I could ѕubѕcribe.
  Thanks.

 32. excellent post, very informative. I’m wondering why the other experts
  of this sector don’t understand this. You should continue your writing.

  I’m sure, you have a huge readers’ base already!

 33. This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to
  start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 34. Hello! I could have sworn I’ve been to tgis website before but after going through some
  of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly
  happy I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

  web page

 35. I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a quick
  visit this weblog on regular basis to obtain updated from hottest news update.

 36. 혹시 먹튀사이트 관련 들어보신분
  있을까요? 제가 여기 블로그에서 좋은 정보 받았으니까 저도 좋은 정보 남겨드릴까 합니다!

  제 사이트 방문하시면 후회하지 않을거에요.
  BTS LETS GO!

 37. Good web site you have here.. It’s difficult to find
  high-quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you!
  Take care!!

 38. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you
  know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why
  but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers
  and both show the same results.

 39. I’ve been exploring for a little for any high
  quality articles or blog posts on this kind of area .

  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.

  Studying this info So i am happy to convey that I’ve a
  very just right uncanny feeling I discovered
  exactly what I needed. I most definitely will make sure to don?t put out of your mind this website
  and give it a glance on a relentless basis.

  My website October annual calendar

 40. I blog quite often and I really appreciate your content.
  The article has really peaked my interest. I am going to book mark your blog and
  keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 41. Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 42. Appreciating the dedication you put into your site and in depth information you provide.
  It’s good to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same out of date rehashed material.
  Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 43. First off I would like to say excellent blog!
  I had a quick question in which I’d like to ask
  if you do not mind. I was interested to know
  how you center yourself and clear yoir head prior to writing.
  I hzve had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out
  there. I truly ddo take pleasure in writing however itt just seems like the
  first 10 to 15 minutes tend to be lost just tryiing to figure
  out how tto begin. Any recommendations or hints? Kudos!

  web page

 44. Definitely bеlieve that which you ѕɑid. Your favorite reason ѕeemed to ƅe on the internet the simplest thing to bе aware of.
  Ι ssay to you, I definitely get annoyed while peߋρle think about worries that they just don’t
  knoѡ aƄout. You managed to һit the nail upon the top andd defined out the whoⅼe thing without һaving side effect , people cоuld
  take a signal. Will ⅼikely be back to get more. Thanks http://atheism.kr/board_LVbr94/244560

 45. Thanks for finally writing about > മുഖദ്ധിമ:
  ചരിത്ര വിദ്യാർഥിയുടെ
  റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം | Bylines | Reading Beyond Lines เว็บความรู้

 46. I think this is one of the most vital info for
  me. And i’m glad reading your article. But should remark on some
  general things, The web site style is ideal, the articles
  is really nice : D. Good job, cheers

 47. I think the admin of this site is truly working hard in support of his website, since here every data is quality based data.

 48. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing
  your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed
  and I hope you write again very soon!

 49. With havin so mսch content dߋ you eѵer run into any problems of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of completely unique content I’veeither authored myself
  or outsourced but it looks like a lоt of it is popping it up aall over the internet withoᥙt my agreement.
  Do you know any solutions to help protect against cοntent from being
  stolen? I’d ԁefinitely appreciate it. http://cbr.cbrforum.de/index.php/How_To_Create_A_Redbubble_Store

 50. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading
  it, you will be a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back in the foreseeable future.
  I want to encourage that you continue your great job, have a nice afternoon!

 51. Thank you for the good writeup. It in reality was a enjoyment account it.

  Glance complicated to more added agreeable from you!
  However, how could we keep up a correspondence?

 52. It’s in point of fact a great and useful piece of info.
  I am happy that you simply shared this helpful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 53. Spot on with this write-up, I absolutely think this amazing site needs
  a lot more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for
  the information!

 54. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house
  . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
  Reading this information So i am happy to show that I have a very
  good uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I such a lot definitely will make certain to do not forget this site and give it a
  look on a continuing basis.

 55. May I just say what a relief to find someone who really understands what they’re talking about on the net.

  You actually know how to bring a problem to light and
  make it important. More people have to check this out and
  understand this side of the story. It’s surprising you aren’t more popular given that you most certainly have the gift.

 56. Thanks , I have just been looking for information about this topic
  for ages and yours is the greatest I have came upon so
  far. But, what concerning the conclusion? Are you certain concerning the source?

 57. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I coome across a
  blog that’s equalply educative and engaging, and lett mee tell
  you, you have hit the nail on the head. The problem is something which not enough men andd women are speaking intelligently about.
  I am very happy thatt I came across this during my search for something relating to
  this.
  homepage

 58. Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog centered on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information.
  I know my readers would appreciate your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 59. An interesting discussion is definitely worth comment. I think that
  you ought to write more on this issue, it might not be a taboo subject but generally
  folks don’t talk about such topics. To the next! Many thanks!!

 60. hello!,I really like your writing very a lot!
  percentage we be in contact more approximately your article on AOL?
  I require an expert on this space to resolve my problem. Maybe
  that’s you! Taking a look forward to peer you.

 61. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day.
  It’s always interesting to read through articles from other authors and practice a little
  something from their web sites.

 62. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a format issue or something
  to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you
  know. The design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos

 63. Thank you for some other magnificent post. The
  place else may anyone get that type of info in such an ideal approach of writing?
  I have a presentation next week, and I am at the search
  for such information.

 64. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this excellent blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 65. Thanks on your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you will be a great author.
  I will always bookmark your blog and may come back at some point.
  I want to encourage continue your great work, have a nice weekend!

 66. Hi every one, here every one is sharing such know-how,
  thus it’s good to read this website, and I used to visit this web site everyday.

 67. whoah this weblog is fantastic i love studying your articles.
  Stay up the good work! You recognize, a lot of persons
  are searching round for this information, you can help them greatly.

 68. This is a topic which is close to my heart… Many thanks!

  Exactly where are your contact details though?

 69. Simply desire to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is simply spectacular and
  i could assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up
  to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 70. always i used to read smaller articles or reviews which as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I
  am reading at this place.

 71. You’re so interesting! I do nott think I’ve read somefhing like this before.

  So good to find someone with a feew unique thoughts
  on this issue. Seriously..thank you for starting this up.
  This site iis one thing that’s needed on the internet, someone
  with some originality!
  webpage

 72. Good post. I learn something new and challenging onn blogs I stumbleupon oon a
  daily basis. It will always be interesting to read through
  articles from other authors and use something from other sites.

  site

 73. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to
  be happy. I have read this post and if I could
  I desire to suggest you some interesting things or
  advice. Perhaps you can write next articles referring to this article.

  I desire to read even more things about it!

 74. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your
  situation; many of us have created some nice methods and we are looking to exchange solutions with other
  folks, be sure to shoot me an email if interested.

 75. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super
  long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted
  and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m
  still new to the whole thing. Do you have
  any recommendations for beginner blog writers?

  I’d certainly appreciate it.

 76. Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized
  it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I
  found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 77. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as
  I provide credit and sources back to your blog? My blog is in the exact
  same niche as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Thanks a lot!

 78. Hello there I am so grateful I found your blog page, I
  really found you by accident, while I was looking on Aol
  for something else, Regardless I am here now and would just
  like to say thanks for a incredible post and a all round
  enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  go through it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic b.

  Check out my webpage … 6667 Co

 79. Hiya! I knoᴡ this is kinda off topic neveгtheless I’d figured I’d аsk.
  Would you be interested in trading ⅼinks or mayb
  guewt aᥙthoring a blog article or vice-veгsa? My site discusses a lot of the same topics as yours
  and I think we could greatly benefrit from each other.
  If you’re intеreѕted feel free ttо send me an email. I look forward to hearing from ʏou!
  Fantasyic blog by the way! http://takeit.in/index.php?page=user&action=pub_profile&id=712005

 80. Whats up very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..
  I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally?
  I am glad to seek out a lot of helpful info here in the
  put up, we’d like work out more techniques on this
  regard, thanks for sharing. . . . . .

 81. Howdy, There’s no doubt that your website may be having browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet
  Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other than that, excellent site!

 82. Woww that was strange. I just wrote an very long ccomment but after I clicked submit
  my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing aall
  that ovger again. Anyways, just wantted to say superb blog!

  webpage

 83. Wow thaqt was odd. I just wrote an extremely long commdnt but after I
  clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not riting all that over again. Anyway, just wanted to say
  fantastic blog!
  site

 84. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this site.
  I really hope to see the same high-grade blog posts by you in the
  future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now 😉

 85. Ꮋi oᥙtstɑnding blog! Does running а blog similar to thiѕ require a large amoumt of work?
  I’ve absolutely no knowledɡe of coding however I hɑd been hoping
  to start my own blog soon. Anyway, iif you have any suggestions or tіps
  for newᴡ blog owners ⲣlease share. I know
  thіs is off ttopic however I just needed to ask. Kudos! http://hesinde.org/User:Hershel49O

 86. An intriguing discussion is worth comment. I believe that you ought to write more on this subject matter, it might
  not be a taboo subject but typically people do not discuss these topics.

  To the next! Best wishes!!

 87. great points altogether, you just received a logo new reader.
  What may you suggest about your submit that you made some days in the past?
  Any sure?

 88. When you own, run, or typically manage a manufacturing company, there are specific things that need to always be actually kept certain and internal traits, like advertising and marketing or even financial resources, that may conveniently be actually delegated to more seasoned, specialized specialists: http://www.gps-sport.net/users/yadieldrhines.

 89. It is actually a great and helpful piece of info.
  I’m glad that you just shared this helpful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 90. Thank you a bunch for sharing this with all of us you really know what you’re talking about!
  Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We could have a hyperlink exchange arrangement among us

 91. Thank you, I have recently been searching for information about this
  subject for a while aand yours iss the best I’ve came upon so far.
  However, wht about the bottom line? Are you certain in regards to
  the supply?
  web page

 92. Hi! I’m at work browsing your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the superb work!

 93. This is my first time go to see at here and i am genuinely
  impressed to read all at single place.

 94. The largest Powerball in history was $1.58 billion in 2016 and
  the largest Mega Millions drawing was $1.53 billion iin 2018.

  My page … Go tto this website; Brigette,

 95. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a
  blog site? The account helped me a applicable deal.
  I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided brilliant clear idea

 96. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog?

  My blog is in the very same area of interest as yours and my visitors would
  definitely benefit from a lot of the information you
  present here. Please let me know if this okay with you.

  Thanks!

 97. Wonderful post however I was wanting to know if you could write a litte
  more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a
  little bit further. Many thanks!

 98. Hi there! I could have sworn I’ve been to this web site before but after looking at some of the posts I
  realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll
  be bookmarking it and checking back regularly!

 99. Hey! I realize this is sort of off-topic but I had to ask.

  Dooes managin a well-established blog such as yours take a massive amount
  work? I’m completely neew to blogging however I do write in my journal every Ԁay.
  I’d like to start a bloog so I can eaѕily share my oown experience and thouցhts online.
  Please llet me know if yyou have any kind of recommendations or tips for
  brand new aspiring blⲟggеrs. Appreciate it! https://lets-role.wiki/User:JosephSpaulding

 100. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!

 101. Thanks , I have recently been looking for information about
  this subject for ages and yours is the best I have found out till now.
  However, what in regards to the bottom line? Are you sure
  about the supply?

 102. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading
  through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m
  definitely delighted I found it and I’ll be
  book-marking and checking back frequently!

 103. Helo there I am so glad I found your weblog, I really found you
  by mistake, while I was searching on Google for something else, Nonetheless
  I am here now annd would just like to say kudos for a fantastic post and a all round
  entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to read it all at thee minute buut I have book-marked it and also added your RSS feeds, sso when I have time I will be back to read a great deal more, Please do
  keep up the excellent b.
  website

 104. Thanks for finally writing about >മുഖദ്ധിമ: ചരിത്ര
  വിദ്യാർഥിയുടെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം |
  Bylines | Reading Beyond Lines <Loved it!

 105. Hmm it looks lke your siye ate my first comment (it was super long) so I guess
  I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am aan aspieing blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have anyy tips and hints for first-time
  blog writers? I’d definitely appreciate it.
  web page

 106. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it is rare
  to see a great blog like this one today.

 107. I will immediately take hold of your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink
  or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognise so that
  I could subscribe. Thanks.

 108. I must thank you for the efforts you have put in penning this website.
  I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own website now ;
  )

 109. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little homework on this.

  And he actually bought me breakfast because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to discuss this
  topic here on your website.

 110. Hi there! I understand this is sort of off-topic but I needed to ask.
  Does running a well-established blog like yours take a massive amount work?
  I am brand new to running a blog but I do write in my
  journal daily. I’d like to start a blog so I can easily share my personal
  experience and views online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.
  Thankyou!

 111. Every weekend i used to go to see this site, for the reason that i want enjoyment, for
  the reason that this this website conations truly good funny stuff
  too.

 112. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we
  have created some nice practices and we are looking to trade solutions with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

 113. I think what you said made a lot of sense. However, consider this, what if you composed a catchier post title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, however suppose
  you added something to possibly get people’s attention? I mean മുഖദ്ധിമ:
  ചരിത്ര വിദ്യാർഥിയുടെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം | Bylines | Reading Beyond Lines is kinda vanilla.

  You might glance at Yahoo’s front page and see how they create article
  titles to get people interested. You might try adding a video or
  a picture or two to get readers interested
  about what you’ve written. In my opinion, it could
  bring your website a little bit more interesting.

 114. I am extremely impressed with your writing skills and
  also with the layout on your weblog. Is this a paid
  theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like
  this one nowadays.

 115. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to
  and you are just extremely wonderful. I really like what you have acquired here,
  certainly like what you’re saying and the way in which you say it.

  You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible.
  I can not wait to read much more from you.
  This is actually a great website.

 116. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare
  to see a nice blog like this one today.

 117. Very nice post. I just stumbled upon your blog and
  wanted to say that I have really enjoyed browsing
  your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed
  and I hope you write again very soon!

 118. Hello! I’m at work browsing your blog from my new apple
  iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to
  all your posts! Carry on the fantastic work!

 119. hello!,I really like your writing so so much! share we be in contact extra
  approximately your post on AOL? I require a specialist on this
  house to unravel my problem. May be that is you! Having
  a look forward to look you.

 120. Hiya! I know this is kinda off topic however ,
  I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging
  links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?

  My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 121. Hello there! This blog post could not be written much better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I am going to forward this article to him.
  Pretty sure he’s going to have a good read. Many thanks for sharing!

 122. This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
  (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you
  presented it. Too cool!

  my web site – 2023 march calendar

 123. Having read this I believed it was very enlightening.

  I appreciate you finding the time and effort to put this article together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 124. I truly love your blog.. Very nice colors & theme. Did you create this web site yourself?
  Please reply back as I’m hoping to create my own personal blog and
  would love to learn where you got this from or just what the theme is
  named. Appreciate it!

 125. Great beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how could i subscribe for a weblog website?

  The account aided me a applicable deal. I were tiny bit
  acquainted of this your broadcast provided vivid clear
  idea

 126. Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person’s
  web site link on your page at proper place and
  other person will also do same in favor of you.

 127. Hey this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG
  editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from
  someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 128. I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was wondering what all is required to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any tips
  or advice would be greatly appreciated. Many thanks

 129. Magnificent goⲟldѕ from you, man. I’ᴠe be mindful уour stuff previous
  to and you are just too fantastic. I really
  like what you hage received here, reɑlly likкe what you
  are stating and the way in which thrⲟugһ which you
  say it. Ⲩou are making it entertaining and you still care for to keep it sensible.

  I can not wait to learn far more from you. This iss really a greаt website. https://citiesskylines.wiki/index.php?title=Math_Games_For_Youths_Free_And_Fun

 130. Its like you read my mind! You seem to grasp a lot about this, like you wrote the ebook in it or something.
  I believe that you could do with a few percent to drive
  the message home a little bit, but other than that, that
  is great blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

  My site; Articles

 131. Hey this is kind of of off topic but I was wanting to
  know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I
  wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 132. Superb site you have here but I was curious if you knew of any forums
  that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of group where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know.

  Bless you!

 133. We’re a ցagցle of volunteers and starting a new schеme in our community.
  Уour website offered us with helpful info to work on. You’ve performed a fⲟrmidable activity and
  our whole group sgalⅼ be grateful to you.

 134. Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the outstanding work!

 135. I’m truly enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more
  often. Did you hire out a developer to create your theme?

  Superb work!

 136. Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It is the little changes that will make the greatest changes.
  Thanks a lot for sharing!

 137. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it
  helped me out much. I hope to offer one thing again and aid others like you helped me.

 138. Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve
  my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 139. I’m really enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more
  often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Fantastic work!

 140. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back
  to your site? My blog is in the exact same area of interest as yours and
  my visitors would certainly benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Cheers!

 141. Hello there! I just wish to offer you a huge
  thumbs up for your great information you have got here on this post.
  I’ll be coming back to your website for more soon.

 142. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if
  all webmasters and bloggers made good content as you did,
  the web will be much more useful than ever before.

 143. We would like to thank you yet again for the lovely ideas you gave Jeremy when preparing her post-graduate research and, most importantly, for providing the many ideas in one blog post. Provided that we had been aware of your web-site a year ago, we would have been kept from the nonessential measures we were taking. Thanks to you.

 144. Hеllo just wanted to givе you a qᥙick heads up.

  The text in yⲟur article seem to be гunning օff the screen in Firefox.
  Ι’m not sure if this is print a calendar format issue or something to do with browser compаtіbility but
  I fіgured I’d post to let you know. Thе design and style look ɡreat though!
  Hope you get the problem solved soon. Many thаnks

 145. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which
  you say it. You make it enjoyable and you still take care of
  to keep it wise. I can’t wait to read far more from you.

  This is actually a terrific website.

 146. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day.

  It will always be useful to read through articles from other
  writers and use a little something from other web sites.

 147. What i do not realize is in truth how you are now not really
  a lot more well-appreciated than you might be now. You are very intelligent.
  You already know thus significantly in terms of this subject, produced me
  individually believe it from so many numerous angles.
  Its like men and women don’t seem to be fascinated except it is one thing to
  do with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. At all times
  deal with it up!

 148. I’m extremely inspired along with your writing
  skills as smartly as with the format for your
  blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

  Either way keep up the nice quality writing, it is uncommon to peer a nice
  weblog like this one nowadays..

 149. Hello very nice web site!! Guy .. Beautiful ..

  Wonderful .. I’ll bookmark your site and take the feeds also?
  I’m glad to find so many useful information right here within the submit, we want work
  out more techniques on this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

 150. Fantastic blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little
  lost on everything. Would you suggest starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are so many options
  out there that I’m completely confused .. Any ideas? Many thanks!

 151. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
  make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving
  us something informative to read?

 152. Youu can not make any withdrawal till you have successfully completed at least
  one verrified deposit to thazt account.

  Heree is my webpage: Click for info (Kristine)

 153. Hi there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My site discusses a lot of the same topics as yours and
  I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free march calendar template 2023 to
  shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Awesome blog by the way!

 154. Heеy there! I know this is kinda off tоpic however I’d figured I’d ask.
  Would yοu be interested in exchanging links or maybe guest
  authoгіng a blkog post or vice-versa? My blog addresses a lot of
  the same subjects as yoսrs аnd I Ьelieve we could greatly bеnefit from each
  other. If you’re interested feel free to send me an email.
  I look forward to һearing from you! Superb blog by the
  way! https://hegemony.xyz/wiki/index.php?title=User:Josette4937

 155. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Extremely useful information specifically the last part 🙂
  I care for such information a lot. I was looking
  for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 156. Excellent post. Keep writing such kind of information on your
  site. Im really impressed by it.
  Hi there, You have performed an excellent job. I’ll certainly
  digg it and in my view suggest to my friends. I’m confident they will be benefited from this site.

 157. A motіvating discussion іs worth comment. Τhere’s no doubt that that
  you ought to write more about this issսe, iit might not be
  a taboo matter but generally people don’t discuss
  such tօpicѕ. To the next! Best wishes!!

 158. Hello, i feel that i saw you visited my weblog so i came to go back the prefer?.I’m attempting to in finding issues to improve my website!I guess its adequate to make use of a few of your ideas!!

 159. I was very happy to discover this great site. I want to to
  thank you for your time for this wonderful read!! I definitely really liked every little bit of
  it and i also have you saved as a favorite to see new
  stuff in your website.

 160. Hi, Neat post. There is an issue along with your web site in internet explorer,
  could check this? IE still is the market leader and
  a huge component of other people will omit your wonderful writing due to this problem.

 161. After looking over a few of the blog articles on your website, I honestly appreciate your technique of blogging.
  I bookmarked it to my bookmark site list and will be
  checking back in the near future. Please check out my website too and let
  me know what you think.

 162. I blog frequently and I genuinely thank you for your content.
  This great article has really peaked my interest. I will take a note of your website
  and keep checking for new details about once a week.
  I opted in for your Feed too.

 163. I like the valuable info you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here regularly.

  I am quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here!

  Good luck for the next!

 164. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless imagine if you added some great images or videos to give
  your posts more, “pop”! Your content is excellent but with
  pics and clips, this website could definitely be one of the very best in its
  niche. Great blog!

 165. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Very helpful info specially the last part 🙂 I care for
  such information a lot. I was looking for this particular info for a very long time.
  Thank you and good luck.

 166. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this brilliant blog!

  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to
  my Google account. I look forward to new updates and will talk about this blog with my
  Facebook group. Talk soon!

 167. It is appropriate time to make some plans for the future
  and it is time to be happy. I’ve read this post
  and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice.
  Maybe you can write next articles referring to this article.

  I want to read more things about it!

 168. Because the admin of this web site is working, no hesitation very soon it will be
  well-known, due to its feature contents.

 169. What’s up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph
  i thought i could also create comment due to this sensible
  piece of writing.

 170. Wonderful beat ! I wish to apprentice while
  you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 171. Excellent beat ! I would like to apprentice while you
  amend your website, how could i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I
  had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 172. What i don’t understood is in truth how you are not actually
  much more smartly-favored than you may be
  right now. You are so intelligent. You recognize thus significantly in terms of this subject, made
  me for my part consider it from numerous various angles.
  Its like men and women don’t seem to be interested until it’s one thing to do
  with Woman gaga! Your own stuffs nice. All the time maintain it up!

 173. I like the helpful info you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite certain I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 174. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google
  account. I look forward to fresh updates and will talk about this
  website with my Facebook group. Talk soon!

 175. Unquestiоnably ƅelieve that which you stated.
  Yoour fɑvorite justification appeared tо Ьe on the
  net the simрlest thing too be aware of. I ѕay to you,
  I definitely get annoyed while people consider worriеs that they plɑinly don’t know about.
  Ⲩou managed to hit the nail upon the top аs well
  as defined out the whole thing without аving side-effects ,
  people could take a signal. Wіlll probablү be back to get more.
  Thanks https://Mj.Gameofroles.wiki/index.php/The_5_Best_Online_Shops_To_Get_Your_Cute_And_Inspiring_Health_Tanks

 176. Lynx DNA Laboratory is the leading DNA testing center based in Lagos, Nigeria.
  Through a growing network of globally recognized partnerships that
  we have built over the years, we are accredited by the United States-based GENETICA
  DNA Laboratories and DNA Diagnostic Center (DDC) to deliver fast, accurate and affordable DNA testing through our offices in major cities
  across the country.

 177. I’m really loving the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?

  A handful of my blog visitors have complained about my blog
  not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any suggestions to help fix this problem?

 178. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?

  I’m trying to find out if its a problem on my end or
  if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 179. I’ve learn several excellent stuff here. Definitely value bookmarking
  for revisiting. I wonder how a lot effort you place to make such
  a fantastic informative web site.

 180. I wanted to thank you for this wonderful read!!
  I definitely enjoyed every little bit of it.
  I have got you saved as a favorite to check out new things you post…

 181. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found
  It positively helpful and it has helped me out loads.
  I hope to give a contribution & help other users like its helped me.
  Great job.

 182. Attractive component of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital
  to claim that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing for your augment and even I achievement you get entry to constantly rapidly.

 183. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I?m gonna watch out for brussels. I?ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 184. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless just
  imagine if you added some great photos or video clips to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this blog could
  certainly be one of the most beneficial in its niche. Wonderful blog!

 185. It’s impressive that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our argument made at this time.

 186. Spot on with this write-up, I absolutely think this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the advice!

 187. I’ve been browsing online more than three hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all website
  owners and bloggers made good content as you did, the internet will
  be much more useful than ever before.

 188. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email.

  I’ve got some recommendations for your blog you might
  be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

 189. Awesome blog you have here but I was curious if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really like to be a part of community where I
  can get responses from other experienced individuals that
  share the same interest. If you have any suggestions,
  please let me know. Thanks!

 190. Hello, There’s no doubt that your web site could possibly be having internet browser compatibility problems.
  Whenever I look at your website in Safari, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great website!

 191. Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and superb design.

 192. What’s up to all, how is all, I think every one is getting more from
  this web site, and your views are pleasant in support of new
  users.

 193. I’m really inspired with your writing abilities as smartly as with the format
  to your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice high quality writing, it is uncommon to see a nice blog
  like this one today..